Het projectvoorstel ‘Weerbaar Weert’ van Personal Architecture, Lara Voerman en NOHNIK architecture and landscapes is door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geselecteerd om binnen het programma Stedenbouw voor Extremen verder te worden uitgewerkt.

In maart van dit jaar lanceerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het nieuwe Erfgoed en Ruimte Ontwerpprogramma dat zij gedurende twee jaar in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte uitvoert. Via dit ontwerpprogramma worden urgente maatschappelijke opgaven aan actuele vraagstukken op het gebied van erfgoed en ruimte verbonden. Een gebiedsgerichte erfgoedbenadering staat daarbij centraal.

Weerbaar Weert onderzoekt hoe klimaatadaptieve ingrepen op basis van cultuurhistorische waarden positief kunnen bijdragen aan een kwalitatieve binnenstad. Het onderzoeksteam bestaande uit Personal Architecture, architectuurhistoricus Lara Voerman en NOHNIK architecture and landscapes gaat hier in opdracht van de gemeente Weert mee aan de slag. Doel van het onderzoek is onder meer om aan te tonen dat de koppeling tussen innovatieve toekomstgerichte (klimaat) ingrepen en cultuurhistorische kernwaarden voor extra ruimtelijke kwaliteitsimpulsen kan zorgen. Tijdens het proces organiseert het team twee ronde tafelgesprekken met zowel de gemeente als de betrokken klankbordgroep en worden cultuurhistorische waarden, klimatologische uitdagingen en relevante daaraan gelieerde maatschappelijke vraagstukken in kaart gebracht. De uitkomsten van deze sessies worden gebruikt om een uitgewerkt onderzoeksvoorstel te ontwikkelen voor de vervolgfase.