Scroll to Content

Havelte is de grootste kern van de Drentse gemeente Westerveld. De afgelopen jaren heeft de Dorpsgemeenschap Havelte het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een Dorpsvisie en daarnaast het vervaardigen van een ontwerp voor de herinrichting van het Piet Soerplein. In aanvulling hierop heeft de gemeente Westerveld aangegeven dat het van belang is de ontwikkelingen binnen de kern Havelte in breder perspectief te plaatsen. Hiertoe heeft NOHNIK een Ruimtelijk Actieplan ontwikkeld waarin wordt aangegeven waar ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden en hoe deze op een goede manier aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Dit met als doel een prettige en levensloopbestendige openbare ruimte voor de bewoner te realiseren, en daarnaast Havelte weer een aantrekkelijke bestemming voor de toerist en recreant te laten zijn. In het plan komen landschappelijke, economische en cultuurhistorische elementen samen. Het plan is ontstaan op basis van een brainstorm met betrokkenen en een ruimtelijke analyse. Vervolgens zijn schetsmatige voorstellen voor de invulling en (her)inrichting van diverse verblijfsplekken en verbindingen gedaan en zijn de kosten van de voorstellen in beeld gebracht.

Uit de analyse en brainstorm blijkt dat de openbare ruimte van Havelte een stevige kwaliteitsimpuls nodig heeft. Beplantingsstructuren verkeren in matige staat, de verblijfskwaliteit is ondermaats en er is een groot gebrek aan ruimtelijke eenheid en samenhang. Ook komt de geschiedenis en cultuurhistorie van het dorp nog onvoldoende naar voren. Op basis van de thema’s Verbinden, Versterken en Vinden zijn concrete voorstellen voor verbetering gedaan. De basis van het plan (Verbinden) bestaat uit het herstellen en versterken van het ‘raamwerk’ van historische lange lijnen in het dorp. Dit netwerk van oude eiken-lanen langs wegen vormt de basis waarop Havelte zich ruimtelijk heeft ontwikkeld. In het plan wordt de beplanting in dit raamwerk hersteld, wordt karakteristieke materialisering van de wegen teruggebracht en wordt geïnvesteerd in een samenhangend netwerk van veilige voetgangersverbindingen. Binnen het thema Versterken worden het centrale Piet Soerplein en de historische Brink opgewaardeerd tot aantrekkelijke verblijfsplekken en opnieuw ingericht. Daarnaast wordt voorgesteld het oude Waterbolkpark te renoveren. Tot slot worden twee nieuwe verblijfsplekken toegevoegd. Dit betreft een nieuw park rondom de molen in het dorp en een daarnaast een 500 meter lang verbindingspark tussen de dorpskern en natuurgebied Holtingerveld.

Het raamwerk van historische verbindingen en de diverse verblijfsplekken vormen een aantrekkelijk samenhangend geheel. De diverse verblijfsplekken hebben elk een eigen kwaliteit en vertellen het verhaal van Havelte aan de bewoner en bezoeker. Hierin wordt ook de koppeling gemaakt met het regiopromotieplan wat inzet op de thema’s natuur en erfgoed. Het geheel heeft in nauwe samenwerking met afvaardigingen van de Dorpsgemeenschap, ROHA, de Ondernemersvereniging en de gemeente vorm gekregen. Hierin is ook aandacht besteed aan prioritering en fasering van de plannen en de financiële haalbaarheid. Het plan wordt in fasen uitgevoerd tussen 2018-2020.

Jaar: 2017
Type: openbare ruimte, landschap
Opdrachtgever: Gemeente Westerveld i.s.m. Dorpsgemeenschap Havelte, ROHA, HOC

I.s.m.: Citeg (kostenramingen)
Status: afgerond, start uitwerking en uitvoering 2018-2020