Scroll omlaag naar inhoud

De Zeeuwse stad Oostburg telt ruim 4.600 inwoners en heeft naast sterke vergrijzing ook te maken met krimp. Dit zorgt ervoor dat de leefbaarheid van de kern en het voorzieningenniveau onder druk staan. Om dit tij te keren heeft de gemeente Sluis de hulp ingeschakeld van het O-team (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Het O-team heeft voor Oostburg een vernieuwend concept neergelegd; Gezondheidsdorp Oostburg. Aan NOHNIK is gevraagd om dit profiel inhoudelijk te laden door het uitvoeren van een kort ontwerpend onderzoek. Hiervoor zijn we uitgegaan van drie ruimtelijke benaderingen: 1. de vitale kern, 2. ringpark Oostburg, 3. netwerkstad. 

copyright: NOHNIK


De vitale kern – kansen en opgaven voor vastgoed
Het gezondheidsdorp gaat uit van twee belangrijke doelgroepen; de ouderen met een groeiende zorgbehoefte en de noodzakelijke aanwas van nieuwe inwoners die voor een groot deel de zorg voor deze mensen op zich kan nemen. Deze twee doelgroepen hebben een op maat gemaakt woningaanbod nodig, iets waar in de huidige kern nog onvoldoende in wordt voorzien. Ten aanzien van bestaande woningen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het splitsen van bestaande woningen, het aanbieden van kluswoningen of het transformeren van winkelpanden tot toegankelijke woonruimte. Parallel aan deze transformaties worden de woningen verduurzaamd. 

copyright: NOHNIK

Daarnaast is vernieuwing nodig zoals het realiseren van meergeneratiewoningen met een flexibele plattegrond of het geven van ruimte aan het bouwen van woningen zonder welstandstoezicht. Hiermee kan Oostburg zich in de regio profileren als plek waar mensen in alle vrijheid hun droomwoning kunnen realiseren. 

copyright: NOHNIK

Ringpark Oostburg – een sterkere verbinding met het ommeland
In het landschap rond Oostburg liggen kansen om de stad zelfvoorzienender en gezonder te maken. In het ‘Ringpark Oostburg’ biedt het landschap verschillende ecosysteemdiensten en functies en mogelijkheden voor recreatie en ecologie. Denk hierbij aan een beweeg- en gezondheidspark in aansluiting op het zorg- en sportcluster aan de westkant van de stad of de opwekking van duurzame energie waarmee de stad geheel zelfvoorzienend kan worden. Door vanuit de gemeenschap zelf initiatieven te starten op het gebied van de opwekking van energie vloeien financiële voordelen hieruit rechtstreeks naar de lokale gemeenschap toe. Dit geld kan dan weer worden geïnvesteerd in de leefbaarheid van de stad en goede zorg. Hetzelfde geldt voor het lokaal produceren van voedsel in het Ringpark.

copyright: NOHNIK

Netwerkstad Oostburg – complementair en verbonden met de omgeving
Verbondenheid met de regio is van vitaal belang. Oostburg kan als kennis- en servicecentrum voor de omliggende regio van grote betekenis zijn. Hiervoor zijn goed functionerende fysieke netwerken zoals openbaar vervoer en fietsnetwerken van groot belang. Ook sterke sociale netwerken zijn cruciaal zoals een online platform waar inwoners aan elkaar gekoppeld kunnen worden wanneer ze hulp, ondersteuning of gewoon een praatje nodig hebben.

De drie ruimtelijke benaderingen schetsen impulsen die verder gaan dan het beter bedienen van zorgbehoevende ouderen. Ze leiden tot een kwaliteitsimpuls voor de gehele gemeenschap van Oostburg die de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien.

Jaar: 2020
Type: ontwerpend onderzoek
Opdrachtgever: O-team (Ministerie van Binnenlandse Zaken), Gemeente Sluis
Omvang: 10 km2
Status: onderzoek, studie