Scroll to Content

De gebiedsopgave Veluwe heeft als doel om het gebied in 2025 de meest gastvrije bestemming van Nederland te laten zijn, waarin een hoge biodiversiteit voor flora en fauna in balans is met een unieke beleving van landschap, erfgoed, dorpen en steden. Met een gezonde vrijetijdseconomie, die in 2025 écht gericht is op de vraag van recreant en toerist. Om dit te bereiken is de VeluweAgenda ontwikkeld; een integrale aanpak van opgaven aan de hand van zes programmalijnen. 

In opdracht van de Veluwe (provincie Gelderland en 20 gemeenten) heeft NOHNIK samen met Veluwse betrokkenen en deskundigen invulling gegeven aan de VeluweAgenda. In totaal zijn er tien gebiedsateliers georganiseerd om lokale kennis en visies op te halen. De focus binnen de ateliers lag op het identificeren van de kernkwaliteiten van landschap, erfgoed, dorpen en steden. Dit ‘stamkapitaal’ vormt een stevig fundament onder hoe je de unieke Veluwe beleeft. Het vertegenwoordigt naast een ecologische waarde en een economische waarde ook een belevingswaarde. In de ateliers is daarnaast ook ingegaan op het benoemen van kansen voor nieuw recreatief aanbod en het benoemen van de opgaven waar de Veluwe voor staat. Uit deze inventarisatie zijn zes programmalijnen ontwikkeld; ‘robuuste natuurnetwerken’, ‘vitaal landschap’, ‘beleefbaar erfgoed’, ‘de beste bereikbaarheid’, ‘top activiteiten’ en ‘excellent verblijven’. Tegelijk werd duidelijk dat met te weinig samenhang aan de Veluwe wordt gewerkt. Door de versnippering van plannen, geld en energie is er onvoldoende synergie, samenwerking en slagkracht. Om tot deze Veluwe-brede samenhang te komen ontwikkelde NOHNIK een nieuwe, conceptuele denkwijze: de Recreatieve Hoofd Structuur (RHS). 

copyright NOHNIK architecture and landscapes
copyright NOHNIK architecture and landscapes

Recreatieve Hoofd Structuur (RHS)
Met de RHS als hulpmiddel zorgen we voor een optimale Veluwe-beleving en stimuleren we een gezonde balans tussen natuurwaarden en recreatief gebruik. Het biedt kansen om de recreant de veelzijdigheid van de Veluwe te laten beleven en tegelijk de aanwezige waarden van het stamkapitaal te behouden en te versterken. Met de RHS brengen we de diverse ingrediënten samen die bepalend zijn voor de kwaliteit van de recreatieve beleving (customer journey). Bijvoorbeeld door het in samenhang ontwikkelen van hiërarchische informatievoorzieningen, aantrekkelijke voorzieningen en attracties op verschillende (schaal)niveaus en representatieve entreevoorzieningen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het beter zoneren van het recreatieve gebruik van de Veluwe. Bijvoorbeeld om bijzondere natuurwaarden te ontlasten en gebieden luwer te maken. Tegelijk dient zonering het belang van sturing in de bezoekersstromen vanuit het perspectief van bestedingen en de bereikbaarheid van de voorzieningen (en dus de ondernemers). Bijvoorbeeld door middel van de optimalisatie van de diverse routenetwerken. De RHS is met nadruk geen kaderstellend of beperkend instrument. Het is een hulpmiddel om samenhang te realiseren in alle verschillende projecten, initiatieven en ideeën. De RHS zorgt voor een balans in de ecologische-, economische-, en ervaringswaarden van de Veluwe. Het concept wordt verder uitgewerkt om vanaf 2017 als hulpmiddel te dienen bij het uitvoeren van projecten op de Veluwe.

copyright NOHNIK architecture and landscapes

NOHNIK heeft Martin Boisen in het team betrokken voor extra expertise op het gebied van place branding, management en marketing.

Jaar: 2016
Type: leisure, landschap, ruimtelijke strategie
Omvang: 2.100 km2
Status: afgerond, meer-jarenplan gefaseerd in uitvoering
In samenwerking met Martin Boisen