Scroll omlaag naar inhoud

Op de kop van de nieuwe Sluisbuurt in Amsterdam ontwikkelt Rijkswaterstaat een centrale voor begeleiding van het scheepvaartverkeer en bediening van sluizen en bruggen op de corridor Amsterdam/Rotterdam – Duitsland. Deze Corridor Centrale Scheepvaart Amsterdam (CCSA) wordt een nieuw icoon aan de noordrand van de toekomstige hoogstedelijke woonwijk op Zeeburgereiland (ca. 5.000 woningen). Naast de bediening en begeleiding van het scheepvaartverkeer op afstand biedt de centrale ruimte aan de landelijke crisisinformatiedesk, een opleiding- en innovatiecentrum en een bezoekerscentrum. 

Copyright NOHNIK
Copyright NOHNIK

In opdracht van Rijkswaterstaat stelde NOHNIK een gebiedsvisie op. Dit in samenwerking met de gemeente Amsterdam en andere stakeholders. Centrale opgave hierin is de relatie van de CCSA met de nieuwe stadswijk, het openbare Sluispark, het IJ en de bestaande sluizen en de stad. Met bestaande kwaliteiten zoals het grootse open water, de dynamiek van de vaarweg en cultuurhistorische waarden als uitgangspunt. 

Nieuw metropolitaan waterfront aan ’t IJ

Essentie van de visie is de ontwikkeling van een rijk metropolitaan waterfront. Door de transformatie van een anonieme rafelrand aan de stad naar een hoogwaardig stedelijk woonmilieu, gaat de stad op deze plek een nieuwe relatie met het water aan. Het openbare stedelijke leven beweegt zich naar het water toe. Tegelijk wordt het water van ’t IJ op deze plek als nieuw, groots, publiek domein toegevoegd aan de stad. 

Copyright NOHNIK

Het waterfront vormt een markant herkenningspunt in het landschap. Een krachtig stedelijk silhouet aan het water, een landmark, een kaap. Het succes van dit metropolitane waterfront wordt bepaald door een veilige operatie en goede functionaliteit, een sterk openbaar karakter en een goede verbondenheid met de omgeving. Daarnaast zijn een hoogwaardige uitstraling met internationale allure, passende voorzieningen, uitzichtpunten en verblijfsplekken en multifunctioneel gebruik van de openbare ruimte van belang.

Iconisch, actief, groen en functioneel

De Sluisbuurt, het Sluispark, CCSA en het waterstaatkundig landschap zijn de ruimtelijke dragers om het metropolitane waterfront mee vorm te geven. Er wordt een rijke overgang en relatie vormgegeven tussen het hoogstedelijk woonmilieu van de Sluisbuurt en het water. Dit is uitgediept aan de hand van vier perspectieven: iconisch waterfront, actief waterfront, groen waterfront en functioneel waterfront. 

Copyright NOHNIK

Het iconische waterfront staat voor onderscheidende en hoogwaardige architectuur van internationale allure en goede zichtbaarheid vanuit de wijk en vanaf het water. Als nieuw icoon wordt CCSA onderdeel van de reeks bestaande iconen langs ’t IJ (bv. EYE, Amsterdam CS, Overhoeks, Pontsteiger). 

Copyright NOHNIK

Het actief waterfront staat voor een multifunctionele inrichting van het gebied met ruimte voor ontspanning, sport, spel, gezondheid, verblijfsplekken en beleving. Met aantrekkelijke oevers waar de seizoenen, dynamiek van het water en zonsop- en ondergang kunnen worden beleefd. Het actief waterfront bestaat bij de gratie van goede voorzieningen, verbondenheid en toegankelijkheid. 

In het groene waterfront ligt de nadruk op het Sluispark als ‘collectieve voortuin’ van de Sluisbuurt, waarin de beleving van natuur, licht, lucht en ruimte centraal staan. Doel is een zo groot en groen mogelijk park aan het water te realiseren met habitats voor zowel mens als plant en dier. Het park vormt een natuurknoop met ruim baan voor klimaatadaptatie en het versterken van de biodiversiteit. 

In het functioneel waterfront wordt ingezet op een veilig en bereikbaar en (be)leefbaar waterstaatkundig landschap.

Copyright NOHNIK

Naast de gebiedsvisie werkt NOHNIK aan een Inpassingsvisie en Ambitiedocument voor het gebouw, en een bijdrage aan het stedenbouwkundig plan van de gemeente Amsterdam. 

Jaar: 2021
Type: visie, gebiedsontwikkeling, stedenbouw, architectuur, landschap
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Omvang: ca. 70 hectare gebied en 5.000 m2 BVO gebouw
Status: gebiedsvisie afgerond en vastgesteld, Inpassingsvisie en Ambitiedocument architectuur in ontwikkeling