In opdracht van het  O-team (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de gemeente Sluis heeft NOHNIK een ontwerpend onderzoek gedaan naar een profiel voor ‘Gezondheidsdorp Oostburg’. De Zeeuwse stad telt ruim 4.600 inwoners en heeft naast sterke vergrijzing ook te maken met krimp. Dit zorgt ervoor dat de leefbaarheid van de kern en het regionale voorzieningenniveau onder druk staan. Aan de hand van drie ruimtelijke benadering hebben we op diverse schaalniveaus de kansen en opgaven voor het gezondheidsdorp in beeld gebracht. Binnen het thema ‘De vitale kern’ hebben we onderzocht welke woontypologieën kansrijk zijn om de vergrijzende bevolking langer en gezond thuis te kunnen laten en daarnaast welke woontypologieën aantrekkelijk zijn voor nieuwe bewoners. In het thema ‘Ringpark Oostburg’ hebben we verbeeld hoe de stad zich meer met het ommeland kan verweven en welke kansen daar liggen voor energie, voedselproductie, bewegen en gezondheid. In het laatste thema ‘Netwerkstad’ hebben we de rol onderzocht van goede fysieke en sociaal-maatschappelijke netwerken in de regio om het gezondheidsdorp te ondersteunen. Zie voor meer info en afbeeldingen de projectpagina.

Copyright NOHNIK architecture and landscapes

In het project is parallel onderzoek gedaan naar andere opgaven in Oostburg door DAT Architecten en IDBB. Het O-team heeft van alle uitkomsten een integraal advies gemaakt wat is aangeboden aan de gemeente.