Het team NOHNIK,  IAA en Grontmij is als één van de zes teams geselecteerd voor het onderzoeksproject De Adaptieve Dijk van de BNA. De studie richt zich op de IJsseldijk tussen Zwolle en Deventer en loopt van juli tot januari.

Dijken krijgen gemiddeld eens in de 30 jaar een update in de vorm van een verhoging, verbreding of verlegging. Voor het Nederlandse landschap zijn dijken beeldbepalende elementen en daarmee sturen ze in grote mate de beleving van de bewoners van het rivierenland. De IJsseldijk heeft naast een functie als waterkering ook een sterk maatschappelijke betekenis. Een adaptieve dijk moet niet alleen voldoen aan de veranderende technische en ruimtelijke eisen maar zou ook in staat moeten zijn te reageren op veranderende maatschappelijke behoeften, inzichten en initiatieven. De dijk vormt in die zin een regionaal verbindend element tussen initiatieven en belanghebbenden; een landschappelijk podium. Het vanaf het begin meenemen van wensen van belanghebbenden, privaat en publiek, is essentieel om een programma van eisen te formuleren waar de dijk van de toekomst aan zou moeten voldoen. Op basis van deze inventarisatie formuleert ons team een beeldende toekomstvisie voor deze dijk waarin veiligheid en ruimtelijke kwaliteit verweven zijn met participatie en maatschappelijk initiatief.