“Boven het maaiveld – ontwerpend onderzoek naar zonneweiden in het veenweidegebied” is geselecteerd voor de open oproep ‘Nieuwe energie voor het landschap II’ van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / RCE.

Het veenweidelandschap staat onder druk. Door bodemdaling en vernatting heeft de huidige vorm van landbouw geen toekomst meer. Er is al veel onderzoek gedaan naar nieuwe vormen van landbouw in de vorm van natte teelten die als vanzelfsprekend lijken te passen in het veenweidegebied. Maar wat zou de consequentie zijn als het veenweidegebied wordt benut voor de inpassing van zonneweiden? Kan het karakteristieke en waardevolle open veenweidegebied wat door velen gewaardeerd wordt, zo’n transitie dragen? En hoe zorgen we ervoor dat de energietransitie niet een opgave op zich is maar onderdeel uit maakt van een integrale gebiedsopgave en een nieuw perspectief zijn voor de mensen die er wonen en werken?

Het project is een samenwerking van NOHNIK architecture and landscapesORG-IDKennis Transfer Centrum Zegveld en Provincie Utrecht.

De open oproep is uitgeschreven in het kader van het Erfgoed en Ruimte Ontwerpprogramma, dat het Stimuleringsfonds in de komende twee jaar in opdracht van de ministeries van OCW en IenM en in samenwerking met de RCE uitvoert.