In drie regio’s onderzochten teams van ontwerpers en onderzoekers in opdracht van- en samen met het College van Rijksadviseurs hoe landbouw ‘landschapsinclusief’ kan zijn. Eén van die regio’s is Salland, waarin NOHNIK samen met het Louis Bolk Instituut en Kennis Centrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek deed. In het project werden ook lokale agrariërs en partners betrokken. Salland – gelegen in Overijssel – kent een grote landschappelijke diversiteit; de IJssel en haar uiterwaarden, oeverwallen, marken, enken, jonge ontginningen, dekzandruggen en de weteringen die door het gebied lopen. De landschappelijke diversiteit staat onder druk door intensivering en schaalvergroting in de landbouw. Het perspectief voor 2050 toont hoe in Salland een nieuwe balans gerealiseerd kan worden tussen een divers en aantrekkelijk landschap, schaalgrootte en agrarisch landgebruik. Voor 2050 is een rijk landschappelijk perspectief geschetst waaruit een breed palet aan agrarische bedrijfsmodellen is ontwikkeld die past bij de diversiteit van Salland. Hierin zijn landschap, verdienmodel en inkomen, landgebruik, relatie boer-omgeving en de mate van intensiviteit uitgewerkt. Aan de hand van thema’s op een ‘meetlat landschapsinclusieve landbouw’ (bv. financieel, welzijn, biodiversiteit, etc.) zijn doelen gesteld voor 2050 waar de bedrijfsmodellen aan zijn getoetst. Daarnaast is een tussenstap met meer praktische maatregelen voor 2030 opgesteld en zijn de stappen richting de toekomst in een transitieplan uitgewerkt. Meer over het project en extra beeldmateriaal is te vinden op onze projectpagina. Het gehele rapport is te downloaden via de website van het College van Rijksadviseurs. Daar zijn ook de onderzoeken voor De Marne in Groningen en de Krimpenerwaard te vinden.