Concrete uitwerking winnende visie Care2Share Oosterparkwijk Groningen (Who Cares)
Herbestemming monumentale Siebe Jan Boumaschool tot verbindend wijkcentrum

In samenwerking met (bewoners)-organisaties en instellingen uit de Oosterparkwijk heeft het team van Care2Share (een samenwerking van NOHNIK, Stadkwadraat, HHM en Beweegstrateeg) een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de herbestemming van de monumentale Siebe Jan Boumaschool tot verbindend wijkcentrum. Sinds de sloop van het Treslinghuis zit de Oosterparkwijk zonder bruisend sociaal ontmoetingspunt voor de 12.000 wijkbewoners.


Het haalbaarheidsonderzoek vormt een concrete uitwerking van onze winnende visie voor de prijsvraag Who Cares (Rijksbouwmeester, 2017) en een bestaand initiatief van bewoners- en wijkorganisaties. In het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Groningen, is bekeken hoe het rijksmonumentale gebouw inclusief het nieuwbouwgedeelte van de Vensterschool geschikt kan worden gemaakt voor de diverse functies en voorzieningen die het wijkcentrum moet bieden. In het plan is ruimte voor ateliers, ontmoetingsruimten, zalen, een wijkrestaurant en daarnaast kantoren voor de verschillende organisaties. Ook is gekeken naar mogelijkheden om toe te werken naar een energie-neutrale accommodatie. Naast een plan voor de gebouwen is ook een visie ontwikkeld voor een goede aansluiting van het nieuwe wijkcentrum op het monumentale Pioenpark en zijn voorstellen gedaan voor verbeteringen in de openbare ruimte.

Het voorgestelde wijkcentrum wordt een duurzame verbinder en katalysator voor al bestaande initiatieven op het sociale- en zorgdomein voor de hele wijk. Het draagt bij aan de gewenste omslag van Wmo-maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen. Tevens kan een investering in het Wijkcentrum een zogenaamde ‘social return’ opleveren als werkzaamheden in en rondom de accommodatie, zoals onderhoud en verbouw, ook uitgevoerd worden in samenwerking met werkzoekenden en vrijwilligers uit de wijk. De investering blijft hierbij gelijk, maar de sociale impact, het draagvlak voor het Wijkcentrum en opbrengsten zijn groter. Al met al heeft het geheel daarmee potentie om te leiden tot een sterkere sociale cohesie, een verhoogde leefbaarheid en effectieve preventieve kostenbesparingen.