Scroll to Content

Het centrale Piet Soerplein wordt door de Havelter bevolking als één van de minst aantrekkelijke locaties in het dorp beschouwd. Het plein is stenig en kent geen verblijfskwaliteit. De dorpsgemeenschap heeft in 2012 het initiatief genomen om te komen tot een breed gedragen plan voor de herinrichting van het plein. In nauwe samenwerking met de dorpsgemeenschap is een intensief participatief planproces doorlopen. In dit proces zijn tal van bijeenkomsten, workshops en presentaties georganiseerd waarbij bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden hun ideeën voor de herinrichting van het plein met elkaar hebben gedeeld. Dit vormde de basis voor het plan voor de herinrichting van het plein wat NOHNIK in opdracht van de gemeente heeft vormgegeven.

In het plan krijgt de verblijfskwaliteit van het plein een stevige impuls. De auto is meer te gast en krijgt een plek aan de randen van het plein, zonder de bereikbaarheid van de voorzieningen teniet te doen. De centrale pleinruimte en het gebied tussen de winkels worden getransformeerd tot echte verblijfsgebieden. De Egginklaan wordt van verkeersader omgevormd tot groen plein tussen de winkels. De Dorpsstraat welke nu nog het plein doorsnijdt, wordt naar de westzijde verlegd waardoor de centrale pleinruimte wordt vergroot. Hier ontstaat een luwe verblijfsplek omzoomd door een stevige groene ‘kraag’. Deze groene kraag bestaat uit licht glooiende grondlichamen met natuurlijke beplanting welke verwijzen naar het stuwwallen-landschap van de Havelterberg. De glooiingen worden begrensd door een natuurstenen zitrand die een informele tribune aan het plein vormt. Hierdoor ontstaan aantrekkelijke mogelijkheden voor het organiseren van kleinschalige evenementen op het plein.

Nabij de bakker en cafetaria worden de bestaande terrassen vergroot en door nieuw groen afgeschermd van het autoverkeer. Hier ontstaan prettige verblijfsplekken welke zijn verbonden met de aanliggende voorzieningen. De vloer van het centrale plein en het plein tussen de winkels aan de Egginklaan krijgen een afwijkende materialisering ten opzichte van de naastgelegen wegen. Hiermee wordt het onderscheid voor voetgangersgebieden en verkeersgebieden verduidelijkt. De vloer van de centrale pleinruimte krijgt daarnaast een bijzonder accent. Hierin is de historische vliegroute van Piet Soer (Amsterdam – Batavia vv.) in de vorm van een patroon in de verharding leesbaar. Daarmee krijgt de cultuurhistorische betekenis van het plein nadrukkelijker aandacht.

Bij de herinrichting van het plein is bewust gekozen voor een uitstraling welke passend is bij de modernere bebouwing op en rond het plein. Daarmee vormt het Piet Soerplein een contrast met de historische brink elders in het dorp. Met de investering in de kwaliteit van de openbare ruimte en het plein krijgt Havelte weer een aantrekkelijk dorpshart voor bewoners en bezoekers, en vormt het plein een goed vestigingsklimaat voor ondernemers.

Jaar: 2017
Type: openbare ruimte, participatie
Opdrachtgever: Gemeente Westerveld
Omvang: 11.500 m2
Status: in uitvoering
Partners: Dorpsgemeenschap Havelte, Citeg